Bibliotekos direktorė Bronislava Lauciuvienė

Turgaus g. 8, 91247 Klaipėda
tel. (8 46) 314720,
elektroninis paštas: b.lauciuviene@biblioteka.lt

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga, įkurta 1920 metais. Šiuo metu bibliotekoje yra 16 padalinių. Bendras bibliotekų plotas 3875 kv.m.

Misija - kurti modernias bibliotekas arti klaipėdiečių namų, kur lygios galimybės visiems vartotojams patogiai naudotis visų rūšių universaliais informacijos ištekliais kultūriniams, rekreaciniams, savišvietos ir viso gyvenimo mokymosi poreikiams tenkinti. Biblioteka atvira visiems Lietuvos ir užsienio piliečiams.

Statistika
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka kviesdama miestiečius naudotis dokumentais ir paslaugomis teigia: „Biblioteka – tavo vieta atnaujinti žinias". 24 tūkstančiai klaipėdiečių bibliotekoje per metus apsilanko 489 tūkst. kartų, jiems išduodama per 728 tūkst. dokumentų. Viešojoje bibliotekoje ir 13 – oje jos filialų sukauptas 350 tūkst. dokumentų fondas, sukurta 114 viešo interneto darbo vietų, suorganizuojama per 140 renginių. Knygų, periodinių, vaizdo ir garso dokumentų, kompaktinių diskų ir kitokių leidinių fondas yra papildomas ir atnaujinamas kiekvienais metais įsigyjant apie 18 tūkst. egz. naujų dokumentų. Mieste vis plačiau sklinda gandas apie biblioteką, kaip apie informacinio raštingumo mokymo centrą.

Biblioteka – Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) dalyvė. Nuo 1998 metų dokumentų komplektavimas, katalogavimas, tvarkymas, apskaitos procesai vykdomi LIBIS programoje. Nuo 2004 metų rugsėjo mėn. pradėtas diegti LIBIS skaitytojų posistemis. Veikia kompiuterinis katalogas http://katalogas.biblioteka.lt , kurio pagalba skaitytojai gali susirasti reikalingus leidinius, sužinoti kuriame bibliotekos padalinyje jis yra, užsisakyti juos ir nebūdami bibliotekoje. Vartotojai patys gali valdyti dokumentų grąžinimo terminą.

Bibliotekoje dirba 75 darbuotojai, iš jų 55 profesionalūs bibliotekininkai.

Trumpai apie bibliotekos veiklą:  http://prezi.com/6d0oks3d-3g1/klaipedos-miesto-savivaldybes-viesoji-biblioteka-2012/

Istorija ir dabartis (iki 2001 metų)

Sudėtinga Klaipėdos miesto geopolitinė padėtis bei istorija lėmė permainingą viešosios bibliotekos likimą. "Bibliotekos įsteigimo iniciatorius buvo 1919 m. Klaipėdoje įkurta Liaudies švietimo sąjunga, siekusi atskirtame Klaipėdos krašte sudaryti palankias sąlygas vokiečių kultūrai. Sąjunga, stokodama lėšų, paramos kreipėsi į miesto savivaldybę. 1920 m. vasario mėnesį valdžia nutarė įsteigti tipišką miesto biblioteką. Jai surastos patalpos, lėšų remontui ir bibliotekininkų algoms. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka (spalio 4 d. – skaitykla, nuo gruodžio 1 d. – ir abonementas) duris atvėrė 1920 m. Jos atidaryme dalyvavo savivaldybės ir miesto tarybos nariai ir nemažai svečių. Kalbą sakė Klaipėdos vyr. Burmistras R. Grabovas, apie bibliotekos svarbą savišvietai kalbėjo jos pirmasis direktorius dr. G. Kempas. Biblioteka darbą pradėjo Liepojos gatvėje Nr. 36 (dabar H. Manto Nr. 20)..." – taip apie viešosios bibliotekos steigimą Klaipėdoje rašė prof. D. Kaunas. ( Mažosios Lietuvos bibliotekos. – V., 1987.- p.137 – 148).

Šiandieninės Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos sąsajos su prieškario biblioteka – menkos. Dabartinis bibliotekos tinklas susiformavo miesto 1-osios masinės bibliotekos, kurios fondas buvo tik 2000 egz., pagrindu. Tarybiniu laikotarpiu biblioteka keletą kartų buvo perkeliama į naujas patalpas, kol įsikūrė dabartiniame pastate (Turgaus g. 8). 1977 m., kuriant centralizuotą sistemą, Klaipėdoje buvo 11 masinių bibliotekų. Seniausia miesto masinė biblioteka tapo centrine. Tinklas plėtėsi ir šiuo metu biblioteką sudaro 8 skyriai ir 13 filialų, išsidėsčiusių visame mieste.

Pirmieji Lietuvos nepriklausomybės metai buvo paskirti spaudinių fondų sutvarkymui. Menkai finansuojant spaudinių komplektavimą, šalinant pasenusio turinio, dubletinius bei susidėvėjusius leidinius, bibliotekos spaudinių fondas ženkliai sumažėjo. Kartu buvo keičiamas dokumentų fondų turininis išdėstymas pagal naujai diegiamą universalią dešimtainę klasifikaciją (UDK).

1997 m. priimtas LR Kultūros ministerijos sprendimas "Dėl Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos ( LIBIS) diegimo" buvo naujas iššūkis bibliotekai. Kompiutrinės įrangos pirkimo viešosioms bibliotekoms tuo metu nefinansavo nei Kultūros ministerija, nei savivaldybė. Pirmieji du kompiuteriai bibliotekai nupirkti už lėšas surinktas pradėjus teikti mokamas paslaugas. Metų pabaigoje pradėtas kurti bibliotekos elektroninis katalogas.

1998 m. parengta ir Klaipėdos miesto savivaldybėje patvirtinta bibliotekos modernizavimo programa "Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka – informacijos, savišvietos ir kultūros centras". Programos tikslas - kurti estetišką, saugią aplinką, naujas, perspektyvias paslaugas įvairių socialinių ir amžiaus grupių vartotojams, dalyvauti informacinės visuomenės kūrime automatizuojant bibliotekos darbo procesus, kuriant vartotojams laisvą prieigą prie interneto, komplektuojant ne tik spausdintus, bet ir skaitmeninius dokumentus. Šiuo laikotarpiu Atviros visuomenės instituto, Atviros Lietuvos fondo šalyje įgyvendinta bibliotekų rėmimo programą turėjo didelės reikšmės bibliotekos modernizavimui.

Jaunimo domėjimasis naujomis informacinėmis technologijomis paskatino pirmiausiai modernizuoti Jaunimo skyrių. 1998 – 1999 m., įgyvendinus projektus "Interneto skaityklos kūrimas Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje" ir "Fonoteka jaunimo bibliotekoje – kokybiškos audio/video informacijos galimybė", nupirkta vaizdo ir garso aparatūra, kompiuteriai, pradėtos komplektuoti naujos dokumentų rūšis: kompaktinės plokšteles, vaizdajuostės, kompiuterinės informacijos laikmenos su mokomąja ir laisvalaikiui skirta informacija, užsakytos prenumeruojamos duomenų bazės LITLEX, EBSCOpradėta kurti bibliotekos Interneto svetainė. Keitėsi veiklos turinys, plėtėsi informacijos paieškų galimybės. Buvo pradėta įgyvendinti informacinio raštingumo programa.

1999 m. suremontuotos Vaikų skyriaus patalpos, sukurta patraukli aplinka ir įgyvendintas projektas "Vaikų biblioteka – vaikų informacijos, švietimo ir kultūros centras", kurio pagrindas - vaikų informacinio raštingumo ugdymas. Miesto bei regiono viešųjų ir mokyklų bibliotekų darbuotojams pristatyta metodinė priemonė „Informacinių gebėjimų ugdymas". Vaikų skyriuje įkurtos Žaislotekos paskirtis – mažųjų skaitytojų kūrybingumo ugdymas. Čia organizuojamų užsiėmimų metu sekamos, klausomos, vaidinamos pasakos, mokomasi kurti eilėraščius, prozą, skaitomi vaikų sukurti kūrinėliai, muzikuojama, dainuojama, piešiama. Ypač didelis dėmesys skiriamas vaikams su negalia bei vaikams iš socialiai remtinų šeimų.

2000 m. pagal programą „Baltijos šalių metai. 2000", padedant Švedijos Vyriausybei, kartu su Europos komitetu prie LR Vyriausybės, įkurtas Europos informacijos centras, kuris bibliotekos patalpose veikė iki 2005 metų.

2001 m. suremontuotos Meno skyriaus patalpos, ir įgyvendintas projektas "Kurkime savo aplinką". Pagal projektą įkurtas informacinis centras "Žmogus, menas, aplinka", bei "Klaipėdos krašto menininkų galerija". Dar vienas sėkmingas projektas, įgyvendintas šioje bibliotekoje - Klaipėdos miesto 750 metų jubiliejui skirtas elektroninis leidinys "Klaipėdos miesto nekilnojamosios kultūros vertybės". Meno skyriaus galerijoje nuolat pristatoma jaunųjų menininkų kūryba, organizuojamos edukacinės paskaitos meno klausimais. 2001 m. biblioteka pradėjo filialų modernizavimą. Pagal LR Vyriausybės Kultūros ministerijos visuomenės informacinio aprūpinimo programą kompiuterizuoti Kalnupės ir „Ruoniuko" filialai.

2002, 2003, 2004 . . . 2011

2002 m. bendradarbiaujant su aljansu „Langas į ateitį" įkurtas viešo interneto centras (VIC) Melnragės filiale. Naujai suremontuotame bibliotekos "Kauno atžalyno" filiale įkurtas informacijos centras vyresnio amžiaus žmonėms. Rėmėjų ir specialiosiomis lėšomis atnaujinti baldai, įvesta apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija. Atviros Lietuvos Fondui remiant nupirkti kompiuteriai ir įgyvendintas projektas "Taikus internetas vyresniojo amžiaus žmonėms". Pagal projektą pradėti organizuoti kompiuterinio raštingumo kursai pensinio amžiaus žmonėms. Bibliotekos interneto svetainėje sukurta nauja rubrika www.biblioteka.lt/senjorai . Nuo 1998 metų Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka iš Dž. Soroso fondo pagal projektus gavo per 220 tūkst. Lt. 2002 metais Atviros visuomenės institutas bibliotekai suteikė teisę organizuoti baigiamąjį Bibliotekų programos tarptautinį seminarą „Biblioteka - bendruomenės centras" bei įteikė Modelinės bibliotekos pažymėjimą. Europos komisijos PULMAN programos gairėse biblioteka įrašyta kaip turinti pažangios patirties informacinių gebėjimų ugdymo srityje. Bibliotekos projektai buvo pripažinti galintys varžytis 2001 metų Stokholmo IT projektų konkurse.

2003 m. PHARE Mažųjų projektų programoje laimėjus konkursą, biblioteka įgyvendino projektą „Europiečiai, arčiau Europos" , kurio tikslas buvo skleisti informaciją apie ES, supažindinti miesto gyventojus su ES šalimis. Projekto renginiai buvo organizuojami įvairaus amžiaus vartotojams visus metus. Tais pačiais metais Teisingumo ministerijos iniciatyva "Kauno atžalyno" filiale įkurtas Teisingumo ministerijos informacinis biuras, kurio uždavinys – aprūpinti gyventojus teisine informacija , tarpininkauti tarp gyventojų ir Teisingumo ministerijos. Kartu su aljansu „Langas į ateitį" įkurtas dar vienas viešo interneto centras Laukininkų filiale. Didžiausias metų laimėjimas – atlikti Pempininkų filialo renovacijos projektavimo darbai.

2004 m., įgyvendinus investicinį projektą, modernizuotas didžiausias bibliotekos Pempininkų filialas: patalpos suremontuotos, aprūpintos naujais baldais. Šios bibliotekos vartotojams sukurta galimybė naudotis bevieliu internetu. Atlikus pagrindinius darbus renovuojant ir modernizuojant biblioteką didesnis dėmesys skiriamas kultūrinei, edukacinei veiklai. 2004 m. biblioteka įsijungė į renginių, skirtų spaudos lotyniškais rašmenimis atgaivinimo 100-mečio paminėjimo programą, ir, remiant Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, įgyvendino projektą „Nuo draudžiamo žodžio iki išlaisvintos minties". Pagal projektą kartu su rašytoju J.Šikšneliu sukurtas virtualus detektyvinis romanas „Kartą pasienyje"Pirmą kartą bibliotekoje suorganizuota vaikų „Vasaros skaitymo programa", tapusi tradicine.

2005 m. dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius iš Centrinės bibliotekos (Turgaus g. 8) perkeltas į Jaunimo skyrių (Tilžės g.9), kur rėmėjų lėšomis suremontuotos buvusio sandėlio patalpos ir pritaikytos skyriaus veiklai. Pagal investicinį projektą, gavus finansavimą iš Klaipėdos miesto savivaldybės privatizavimo fondo, įrengti atskiri įėjimai Vingio, Šiaulių, Laukininkų filialuose. Šiose bibliotekose atliktas einamasis remontas, pertvarkyti fondai, dalinai atnaujinti baldai, bibliotekos kompiuterizuotos. 2005 metų pabaigoje jau buvo kompiuterizuota 14 bibliotekos padalinių, intensyviai kuriamas bibliotekos elektroninis katalogas, diegiama LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė. Visose kompiuterizuotose bibliotekose vartotojai internetu naudojosi nemokama. 2005 m. parengti ir įgyvendinti trys kultūrinės–edukacinės veiklos projektai. Klaipėdos apskrities viršininko administracija rėmė projektą „Etnokultūros paveldo sklaida bibliotekose". Projektą įgyvendindami kartu su Kretingos rajono M.Valančiaus viešąja biblioteka įvairaus amžiaus skaitytojus kvietėme susipažinti su rašytiniu etnokultūros paveldu. Mažieji skaitytojai, dalyvaudami projekte, patys kūrė, o jų kūryba sugulė į rinktinę „Mes užaugom grožio karalijoj" . Socialiai remtinų šeimų vaikus vasaros atostogų metu į biblioteką sukvietė Klaipėdos miesto savivaldybės remiamas projektas „Vaikų vasaros skaitymo stovykla - Vasaros dienos centras" . LR Švietimo ir mokslo ministerija rėmė projektą „Veikli ilgaamžystė", skirtą pagyvenusio amžiaus žmonių kompiuteriniam raštingumui ugdyti bei kultūrinei veiklai aktyvinti.

2006 metų pabaigoje LR vyriausybė patvirtinto 2006 - 2011 metų „Skaitymo skatinimo programą", kurios tikslas kelti knygos ir skaitymo prestižą visuomenėje. Aktyvinant vaikų skaitymą vasaros laikotarpiu organizuotas skaitymo žaidimas „Pagauk žuvį". Vaikų skyriuje veikė „Vaikų vasaros stovykla 2006, kurios įgyvendinimą rėmė Klaipėdos miesto savivaldybė, o metų pabaigoje LR Kultūros ministerija finansavo projektą „Vaikai stebuklais auga". Siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į vaisingą Klaipėdos leidyklų leidybinę veiklą pirmą kartą surengėme išsamią leidyklų produkcijos parodą bei organizavome konkursą „Klaipėdos knyga 2006" , tikėdamiesi, kad renginys taps tradiciniu.

2007 metais  sukurta nauja bibliotekos svetainė www.biblioteka.lt (naujas dizainas, struktūra). Elektroniniame bibliotekos kataloge prie knygų bibliografinių įrašų pradėti segti elektroniniai dokumentai (knygų turiniai). Įgyvendinant Klaipėdos apskrities viršininko administracijos finansuojamą projektą "Išsišluokime kalbos "šiukšles", sukurta elektroninė Lietuvių kalbos "šiukšlių" žodynėlio versija. Siekta atkreipti vaikų dėmesį į gimtosios kalbos išsaugojimo būtinybę, puoselėti kalbą, aktyvinti knygų skaitymą. „Skaitau – svajonių miestą statau" – vaikų vasaros skaitymo programa - žaidimas, vykdyta biudžeto lėšomis. Į bendrą vasaros skaitymų programą gražiai įsijungė projekto „Vaikų vasaros skaitymo stovykla" dalyviai. Reikšmingiausias 2007 m. darbas - projektas „Klaipėdos krašto tautodailė ir dailieji amatai", finansuotas LR kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis. Sudarytas Klaipėdos krašto tautodailę kūrusių ir tebekuriančių menininkų registras, kurio pagrindu parengta skaitmeninė duomenų bazė „Klaipėdos krašto tautodailė". Modernizuotas "Pelėdžiuko" filialas.

2008 m. bibliotekoje pradedamas įgyvendinti B. M. Gates remiamas projektas „Bibliotekos pažangai" (2008 – 2011), apėmęs šias sritis: viešosios interneto prieigos bibliotekose įrengimą arba atnaujinimą; bibliotekų darbuotojų ir gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus; projekto viešinimą; projekto poveikio vertinimą. Girulių filialas perkeltas į naujas erdvias patalpas, kompiuterizuotas ir nuo šiol veikia kaip bendruomenės namai. Gavus Klaipėdos apskrities viršininko administracijos leidimą, Debreceno filialo vaikų literatūros fondo pagrindu įkūrtas vaikų aptarnavimo punktas Pempininkų mikrorajone. Centrinėje bibliotekoje įrengta viena kompiuterizuota darbo vieta su programine įranga skirta silpnaregiams ir akliesiems (JAWS, MAGIC, Lietuviškas sintezatorius).

Nors 2009 metai buvo įtempti finansiniai metai, biblioteka, efektyviai valdydama iš savivaldybės bei kitų šaltinių gautus asignavimus, daugelyje sričių išlaikė ankstesniųjų metų veiklos rezultatus, o kai kuriuos pagerino. Iš Kulturos rėmimo fondo papildomai gautas finansavimas (5 tukst. Lt) projektui "Literaturos skaitymai ir dainavimas". Šeštą kartą visos vaikų bibliotekos birželio 1d. miesto vaikus pakvietė dalyvauti tradicinėje vasaros skaitymų programoje "Skaitome Lietuvai", skirtoje Lietuvos -1000- mečio minėjimui. Vertinant bibliotekos veiklą butina pažymėti projekto "Bibliotekos pažangai" reikšmę. Projekto "Bibliotekos pažangai" dėka pavyko modernizuoti ir išplėsti viešos interneto prieigos darbo vietas skaitytojams (gauti 79 modernūs nauji kompiuteriai su programine įranga, 16 multifunkcinių įrenginių). VIP darbuotojai interneto vartotojus pradėjo aptarnauti naudodamiesi Vartotojų registracijos ir statistikos sistema (VRSS). Ši sistema palengvino vartotojų registraciją, supaprastino duomenų surinkimą apie VIP lankytojų darbą kompiuteriais.  Pagal projektą igyvendintos priemonės bibliotekoms suteikė naujos vertės, gyventojų pripažinimo, bibliotekos specialistams kompetencijos ir pasitikėjimo. Kartu tai buvo nauji įsipareigojimai tiek projektui, tiek visuomenei. Bibliotekos specialistai pradėjo vykdyti labai svarbią gyventojams kompiuterinio raštingumo programą, kuria bibliotekoje pasinaudojo 790 gyventojų. Skaitytojų, lankytojų skaičius išliko ankstesnių metų lygyje, tačiau vartotojai galėjo gauti daug naujų paslaugų, susijusių su kompiuterinės irangos naudojimu. Didėjant bibliotekininkų darbo intensyvumui, kartu buvo vykdoma intensyvi kvalifikacijos kėlimo programa, kurios metu 45 darbuotojai igijo START ECDL kompiuterio vartotojo pažymėjimus. Siekiant patogumo ir geresnių sąlygų vykdant gyventojų mokymų programą, Pempininkų filiale įkurta 10 vietų mokymų klasė.

2010 m.organizuojant kultūrinę, edukacinę veiklą išskirtinis dėmesys buvo skiriamas meno informacijos sklaidai, Girulių bibliotekos – bendruomenės namų veiklai, vaikų skaitymo bei vaikų vasaros užimtumo programoms. Ypač didelio Girulių gyvenvietės ir bendruomenės, poilsiautojų bei klaipėdiečių dėmesio sulaukė kultūrinių renginių ciklas „Pėdink į Girulius“, kurį savanoriškai globoti ėmėsi Girulių gyvenvietėje poilsiavusi smuikininkė iš Vilniaus Ingrida Giunter . Tikslas - atgaivinti prieškario Girulių dvasią, suaktyvinti gyvenvietės gyvenimą. Pradėtas kaupti šios gyvenvietės kraštotyros archyvas. Dalyvaujant projekte „Bendruomenių ir bibliotekų bendradarbiavimo skatinimas kuriant skaitmeninį turinį" sukaupta informacija perkelta į skaitmeninį formatą – sukurtas vaizdo filmas „Pėdink į Girulius": http://www.youtube.com/watch?v=pZ5uoVLKG8E 
Koordinuojant veiklą su švietimo istaigomis, igyvendinta testinė Vaikų vasaros skaitymo programa "Čipolinas ir draugai" (pagal Dž. Rodari knyga „Čipolino nuotykiai"). Taip pat gavus dalinį finansavimą iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, suorganizuota vasaros dienos stovykla vaikams „Žaliosios pamokos Giruliuose".
Pagal investicinį projektą „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose“, kurį inicijavo LR Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, bibliotekoje įdiegta bibliotekos skaitytojų savitarnos sistema: knygų apsaugos sistema (varteliai), savitarnos dokumentų išdavimo/grąžinimo įrenginys su integruota stebėjimo kamera. Savivaldybei privatizuojant patalpas J.Janonio g.17, ten buve Mainu ir Rezervinis knygu fondai perkelti i naujai gautas patalpas Debreceno g. 22 (78,5 kv./m).

2011 m. buvo atnaujinta Virtuali Klaipėdos krašto dailės galerija: sukurtas naujas dizainas, įdiegta turinio valdymo sistema. Įgyvendintas Kulturos rėmimo fondo finansuotas projektas "Klaipėdos meno bendruomenė. 1965-" ir Klaipėdos krašto galerijoje plačiau pristatyti Klaipėdos menininkai - sukurti filmukai apie Arūną Sakalauską, Angeliną Banytę, Juozą Vosylių, Algirdą Bosą. 8-tą kartą pakvietėme vaikus dalyvauti vaikų vasaros skaitymo programoje. Nuo birželio iki rugpjūčio mėnesio vaikai savo skaitymo rezultatus fiksavo rinkdami tematinę lipdukų kolekcija, kurios temą „Man vasara miške patinka!“ padiktavo poeto Justino Marcinkeviciaus poema vaikams „Grybų karas“. 45 vaikai dalyvavo vaikų vasaros poilsio stovykloje „Atradimų akademija“ Giruliuose, kurią finansavo Klaipėdos savivaldybės administracija. Prisidėdami prie LR prezidentės D. Grybauskaitės iniciatyvos, organizavome „Knygų Kalėdas“ – renginį, kurio metu pasakas vaikams skaitė žinomi klaipėdiečiai (ir miesto meras V.Grubliauskas). 
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje jaučiamas nuolat augantis visuomenės informacinių paslaugų poreikis. 2011 m. stiprinome informacinių gebėjimų ugdymą skirtingoms amžiaus grupėms: projektas "Tavo kultūros metaduomenys" - vyresnių klasių moksleivių švietimas ieškant kokybiškos informacijos žiniatinklyje, "Kompiuterinio raštingumo mokymai vyresnio amžiaus žmonėms", Kauno technologijos universiteto Struktūrinių fondų projektas „Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms – geresnės gyvenimo kokybės garantas“ (partneriai).