Ritos Krupavičiūtės virtuali paroda „Būsenos“. / Rita Krupaviciute's virtual exhibition ‘The State of Being’.

Apie Parodą

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Meno skyrius pristato Ritos Krupavičiūtės virtualią parodą „Būsenos“.

Žmonija yra neišsenkanti meno tema, ji gvildenama ir perteikiama įvairiais aspektais bei vaizdavimo priemonėmis nuo žmonijos egzistavimo laikų.
Domėjimasis psichologija ir žmonių elgesio motyvais bei kūno kalba kaip individo išraiška atvedė menininkę nuo anksčiau mėgstamo peizažo motyvo iki portreto bei figūratyvinio žanro. Meninės linijų improvizacijos ir spalviniai kūrybos ieškojimai kartais prasilenkia su akademinėmis taisyklėmis. „Man patinka stebėti žmones, matyti, kaip pagal nuotaiką ir mintį kinta gestų kalba, atpažinti žmonių būsenas jų veiduose. Visada domino žmogus kaip individas ir žmonija kaip visuma. Niekada nesusitelkiu į išorinį asmens panašumą. Portretas yra charakteris, išgyvenimas, dvasinė būsena“, – apie naujus kūrybos posūkius prasitaria Rita Krupavičiūtė.
Dailininkė dažnai neišbaigia portretų ar figūrinių piešinių, palieka juos atvirus kaip žmogaus tęstinumą, kitimą, kaip neatsivėrimą ir negalėjimą pažinti iki galo bei siekia užfiksuoti ir įamžinti esminį charakterio bruožą.
Ryškus ir laisvai savitas braižas, harmoningas linijų, spalvų ir formų derinys grafikos darbuose, tapyboje ir piešiniuose atskleidžia autorę kaip brandžią menininkę.
Kiekvienas portretas turi savo charakterį ir gyvenimo istoriją, atkreipusią dailininkės dėmesį.
Animuotų autorės piešinių ir tapybos rasite vimeo paskyroje. Pasižiūrėti ankstesnio laikotarpio kūrybos galima interneto svetainėje, feisbuke, o instagrame matysite kūrybinių ieškojimų ir į parodą nepatekusių darbų.
Rita Krupavičiūtė vaizduojamųjų menų magistrantūrą studijavo Londone, dailininkė yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, Meno kūrėjų asociacijos narė, meno kūrėjo statusas jai suteiktas 2015 m. Ji surengė nemažai asmeninių parodų ir dalyvavo grupės parodose Lietuvoje ir užsienio šalyse.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ilona Čiužauskaitė


Klaipėda City Municipality Imanuelis Kant Public Library Art Department presents Rita Krupaviciute's virtual exhibition ' The State of Being '.

Mankind is an inexhaustible theme of art and is explored and conveyed in various aspects and means of representation since the creation of human life.
The interest in psychology and the motives of human behavior, as well as body language as an expression of the individual led Rita the artist from a previously favorite motif of landscape to portrait and figurative genre. Artistic improvisations of lines and colorful searches for creativity sometimes will override academic rules. ‘I like to watch people, see how the language of sign changes according to mood and thought, recognize the states of people in their faces. I have always been interested in a human being as an individual and humanity as a collection of those individuals. I never focus on the external resemblance of a person. The portrait is a character, an experience, a spiritual state, ‘ says Rita Krupaviciute about the new twists in her work.
Often the artist does not complete portraits or figurative drawings, leaves them open as a continuity, a change as non-openness and inability to know to the end, and seeks to capture and perpetuate an essential character trait.
A bright and freely distinctive drawing, a harmonious combination of lines, colors and shapes in graphic works, paintings and drawings reveals the maturity of the artist.
Each portrait has its own character and life story that has caught the artist’s attention.
You can find animated drawings and paintings by the author in her vimeo account, and you can see the works of the previous period on their website, Facebook, and on instagram you will see creative searches and works that have not been included in the exhibition.
Rita Krupaviciute studied master's degree in fine arts in London, the artist is a member of the Lithuanian Folk Artists' Union, a member of the Association of Art Creators, and the status of an artist was granted in 2015. Rita Krupaviciute has organised a number of solo exhibitions and participated in group exhibitions in Lithuania and overseas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ilona Ciuzauskaite

El.p. r.krupaviciute@gmail.com
Interneto svetainė:
www.ritakarts.com
Instagram: 
https://www.instagram.com/ritak.arts
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/rita-k-1113b04a/
Facebook: 
https://www.facebook.com/ritak.arts
vimeo: 
https://vimeo.com/user107777054